English                   

主页 公司简介 焊接技术 联络我们 贸易展销会 最新消息
 
 
           

凯临恩超声波科技(上海)有限公司
KLN Ultrasonics (Shanghai) Co.,Ltd.
上海市松江车墩工业园三浜路388号10厂房
Building 10,No.388, San Bang Rd, Chedun Industrial Park,
Songjiang, Shanghai 201611,China.

Tel:+86-21-57609533Ext8807
Fax:+86-21-57609011
Email: info@klnchina.com


Web Designed by Sevin System Solutions